Διαδικασία Ανάθεσης των Διπλωματικών Εργασιών του 4ου Εξαμήνου

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της 2ας Νοεμβρίου 2016, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση των διπλωματικών εργασιών του 4ου Εξαμήνου είναι η ακόλουθη:

Πριν από την ολοκλήρωση του Γ’ εξαμήνου, θα γίνεται αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή προς τη Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα, η περίληψη της διπλωματικής εργασίας και η προτεινόμενη τριμελής επιτροπή εξέτασης και θα συνυπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής.

  1. Επιβλέπων Καθηγητής και μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης είναι είτε διδάσκων του Π.Μ.Σ. είτε μέλος Ε.Π. του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μέλος της τριμελούς Επιτροπής εξέτασης μπορεί να ορίζεται και μέλος ΔΕΠ/ΕΠ άλλου ΑΕΙ της χώρας.
  2. Η διπλωματική εργασία εγκρίνεται από τη Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης, που ορίζει την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.
  3. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας θα είναι ένα εξάμηνο, με δυνατότητα παράτασης ενός εξαμήνου, μετά από απόφαση της Γ.Σ. και εισήγηση της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Αίτηση Ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας

error

Enjoy this page? Please spread the word