Έκθεση Προόδου Διπλωματικής Εργασίας

H διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (6 μήνες).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α’ Κύκλου Σπουδών καλούνται να καταθέσουν άμεσα στην γραμματεία του τμήματος την Έκθεση Προόδου της Διπλωματικής Εργασίας (το έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ), υπογεγραμμένη από τους ίδιους καθώς και από τον επιβλέποντα καθηγητή, στην οποία να περιγράφεται η πορεία και πρόοδος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας σας και να ζητείται η παράταση ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας.

Καθώς ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης του Α’ Κύκλου του ΜΠΣ ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2017, είναι απαραίτητο, όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν αναλάβει άμεσα την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους.

error

Enjoy this page? Please spread the word