Σχεδιασμός Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμυρών με Μεθόδους Μηχανικής Μάθησης

Oι πλημμύρες συγκαταλέγονται στους πιο επικίνδυνους και καταστροφικούς φυσικούς κινδύνους, που επηρεάζουν τις ανθρώπινες ζωές, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές ζημίες σε ολόκληρο τον κόσμο[1],. Μάλιστα ο κίνδυνος της πλημμύρας δεν θα υποχωρήσει στο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής μιας και τόσο η ένταση όσο και η συχνότητα των πλημμυρών θα αυξηθούν σε  πολλές περιοχές του κόσμου.

Στην περιοχή της Άρτας και πιο συγκεκριμένα στην κοίτη του Αράχθου  παρατηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα πλημμύρες [2].

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη τεχνικών και αλγορίθμων για την δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας (Flood Risk Maps) για την περιοχή του Αράχθου. Θα μελετηθούν αλγόριθμοι για την δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας και την δημιουργία συστήματος υποστήριξης αποφάσεων όπου θα εφαρμοσθεί η τεχνικής Analytic Hierarchy Process [3]. Θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου εικόνες και βίντεο που θα καταγραφούν με χρήση Drones από τα οποία θα πραγματοποιηθεί εξαγωγή λεπτομερούς τρισδιάστατου ψηφιακού υψομετρικού μοντέλου. Τέλος θα εφαρμοσθούν μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

Βιβλιογραφία

  1. Khan, S.I.; Hong, Y.; Wang, J.; Yilmaz, K.K.; Gourley, J.J.; Adler, R.F.; Brakenridge, G.R.; Policelli, F.; Habib, S.; Irwin, D. Satellite Remote Sensing and Hydrologic Modeling for Flood Inundation Mapping in Lake Victoria Basin: Implications for Hydrologic Prediction in Ungauged Basins. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2011, 49, 85–95.
  2. D. Stylios and P.P. Groumpos (Eds), Integrated Information System for Natural Disaster Management: Methodologies, Approaches, Case Studies, Good Practices. Patras Science Park, ISBN 978-960-85817-4-6 (2009).
  3. Saaty, T.L. Decision making with the analytic hierarchy process. J. Serv. Sci. 2008, 1, 83–98.

Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις:

Σχεδίαση Αλγορίθμων

-Γνώσεις προγραμματισμού

– Γνώσεις επεξεργασίας εικόνων/ γραφικών

Επιβλέποντες:

Πέτρος Καρβέλης & Χρυσόστομος Στύλιος

error

Enjoy this page? Please spread the word