Από 2 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου 2018 οι αιτήσεις για τον Δ’ Κύκλο Σπουδών

Παρατείνεται έως τις Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου ενημερώνει ότι αναμένεται η προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων». Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από 2 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου 2018 και η έναρξη του Α΄ εξαμήνου του Δ΄ Κύκλου Σπουδών θα είναι τον Οκτώβριο του 2018.Επισημαίνεται ότι τμήμα των μαθημάτων θα διδαχθεί από απόσταση. Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές συμμετέχουν στο κόστος του προγράμματος. Τα δίδακτρα για το σύνολο του Π.Μ.Σ ανέρχονται σε 2.880 ευρώ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις οι οποίες προκαταβάλλονται, τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Με βάση οικονομικά κριτήρια προβλέπεται ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τα τέλη φοίτησης (τα κριτήρια θα ανακοινωθούν).

Τα δικαιολογητικά που θα κληθούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής)
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
 4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης σχετικού αποδεικτικού, είναι δυνατή η συμμετοχή σε εξέταση αξιολόγησης γνώσης της αγγλικής γλώσσας που θα διεξαχθεί στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. πριν την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό έως και την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.
 5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από τον επαγγελματικό  τους χώρο.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  • Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα
  • Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, και
  • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον τεκμηριώνουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμο των ελληνικών ΑΕΙ.

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθεί κάθε πρόσθετο στοιχείο που ο υποψήφιος θα καταθέσει και θεωρεί ότι ενισχύει την υποψηφιότητα  του  (όπως  τυχόν  υπάρχουσα  ερευνητική  δραστηριότητα,  ερευνητικό  έργο,  δημοσιεύσεις  σε επιστημονικά  περιοδικά,  συμμετοχή  σε  συνέδρια,  η  κατοχή  άλλου  πτυχίου  ή  άλλου  μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών  καθώς και η επαγγελματική πορεία του υποψηφίου).

Όλα τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψή της. Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δε θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 2 και 3 καθώς αυτά θα αναζητηθούν από το αρχείο του Τμήματος.

Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ «Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων» διαρθρώνεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
101 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
102 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
103 6 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
104 6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
105 6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
211 6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
212 6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης Μηχανικών Η/Υ
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
213 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

214 6 ΜΕΓΑΛA ΔΕΔΟΜΕΝA
215 6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
216 6 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
217 6 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

218 6 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
201 6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ
202 6 ΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
203 6 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
221 6 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ EDGE COMPUTING
222 6 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης Μηχανικών Δικτύων
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
223 6 ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
224 6 ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
225 6 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

226 6 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ VLSI

227 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

228 6 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SoC, ASIC & FPGA

229 6 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
301 30 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία του Π.Μ.Σ:

Τηλ: 2681050234

Email: gradsce@teiep.gr

error

Enjoy this page? Please spread the word