Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν:α) Μέλη Ε.Π. τα οποία υπηρετούν στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ή άλλων Τμημάτων της ίδιας ειδίκευσης, μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλου Α.Ε.Ι., επισκέπτες Καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές.

β) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος στους Υπεύθυνους Καθηγητές γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. Η διδακτέα ύλη όλων των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από προτάσεις της Σ.Ε.Μ.Σ. η οποία με τη σειρά της συμβουλεύεται τους Υπεύθυνους Καθηγητές. Δεν επιτρέπεται, σε καμιά περίπτωση, η αποκλειστική απασχόληση μέλους Ε.Π. στο Π.Μ.Σ. (παραγρ. 3β του άρθρου 12 του Ν.2083/92).

Ο Σύμβουλος Καθηγητής (Σ.Κ.)

Την πορεία κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, εκτός από την γενική επίβλεψη από τη Σ.Ε.Μ.Σ., παρακολουθεί έχει και ένα μέλος Ε.Π., ο Σύμβουλος Καθηγητής (Σ.Κ.). Ο ρόλος του είναι να βοηθά τον φοιτητή στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών και προσωπικών προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν.

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής (Υ.Κ.)

Κάθε Υ.Κ. είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του μαθήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει την ευθύνη για τους εξωτερικούς ή προσκεκλημένους διδάσκοντες του μαθήματος καθώς και την παρουσία, την ποιότητα των σημειώσεων και των βιβλίων, τη συμμετοχή των φοιτητών, την οργάνωση των εργαστηρίων, διαλέξεων και φροντιστηρίων και των εκπαιδευτικών επισκέψεων και εργασιών πεδίου που εμπίπτουν στο αντικείμενό του. Αντικαθιστά τον Διδάσκοντα Καθηγητή σε περίπτωση απουσίας του. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ενημερώνει εγγράφως με σύντομο σημείωμα τη Σ.Ε.Μ.Σ. για την πορεία του μαθήματος.

Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές μαζί με τα μέλη της Σ.Ε.Μ.Σ. συνεδριάζουν μια φορά τον χρόνο και προτείνουν αλλαγές και τροποποιήσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο Διδάσκων Καθηγητής (Δ.Κ.)

Οι Διδάσκοντες Καθηγητές (εξωτερικοί ή εσωτερικοί) υποβοηθούν τους Υπεύθυνους Καθηγητές στο έργο τους. Οι Διδάσκοντες, πέραν των διδακτικών καθηκόντων, αναλαμβάνουν διπλωματικές εργασίες ειδίκευσης και εργασίες στο μάθημα που διδάσκουν.

Σε περίπτωση απουσίας ειδοποιούν τον Υπεύθυνο Καθηγητή τρεις τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.)

Επιβλέπων Καθηγητής Δ.Ε. μπορεί να είναι υπεύθυνος μαθήματος ή διδάσκων του Π.Μ.Σ. ή άλλο μέλος ΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η κατοχή διδακτορικής διατριβής από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

error

Enjoy this page? Please spread the word