Δίδακτρα

Δίδακτρα Μεταπτυχιακού Προγράμματος 2018-19

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές συμμετέχουν στο κόστος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1α του ν. 3685/2008. Τα δίδακτρα για τους οικείους φοιτητές (πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τα τρία εξάμηνα είναι δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (€ 2.880) τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις οι οποίες προκαταβάλλονται τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού  Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Μία πλήρης υποτροφία, η οποία καλύπτει το 100% των διδάκτρων, καθώς και δύο μερικές υποτροφίες, που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων απονέμονται κάθε εξάμηνο στους άριστους φοιτητές, βάσει αποκλειστικά της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. Μπορούν, επίσης, να χορηγηθούν υποτροφίες κατά την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα για ειδικούς λόγους (κοινωνικούς και  οικονομικούς κ.ά.). Επιπλέον μπορεί να καθοριστεί ειδική συμφωνία για το ύψος των διδάκτρων με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς. Οι φοιτητές που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία δεν δικαιούνται να τύχουν υποτροφιών.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την πληρωμή σε μία δόση δικαιούνται έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%), κάτι που αντιστοιχεί σε μια εφάπαξ καταβολή των δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (€ 2.736). Τα δίδακτρα για τους φοιτητές από  το εξωτερικό (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)  για τα τρία εξάμηνα είναι πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (€ 5.760), ενώ ισχύουν παρόμοιες ρυθμίσεις πληρωμής με αυτές που ισχύουν για τους οικείους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης του πέντε τοις εκατό (5%) για την καταβολή των διδάκτρων σε μία δόση.

Εκπτώσεις:

▪ κάθε απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου έχει έκπτωση 25% στα δίδακτρα,

▪ κάθε απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με γενικό βαθμό μεγαλύτερο από επτά (7) στην ακαδημαϊκή του επίδοση έχει έκπτωση 50% στα δίδακτρα, και

▪ κάθε φοιτητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει έκπτωση 5% επί εφάπαξ καταβολής στα δίδακτρα.

Απαλλαγές:

Με βάση οικονομικά κριτήρια προβλέπεται ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τα τέλη φοίτησης (για τα κριτήρια πατήστε εδώ).Δίδακτρα Μεταπτυχιακού Προγράμματος 2015-18

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές συμμετέχουν στο κόστος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1α του ν. 3685/2008. Τα δίδακτρα για τους οικείους φοιτητές (πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τα τρία εξάμηνα είναι δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (€ 2.880) τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις οι οποίες προκαταβάλλονται τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού  Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Μία πλήρης υποτροφία, η οποία καλύπτει το 100% των διδάκτρων, καθώς και δύο μερικές υποτροφίες, που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων απονέμονται κάθε εξάμηνο στους άριστους φοιτητές, βάσει αποκλειστικά της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. Μπορούν, επίσης, να χορηγηθούν υποτροφίες κατά την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα για ειδικούς λόγους (κοινωνικούς και  οικονομικούς κ.ά.). Επιπλέον μπορεί να καθοριστεί ειδική συμφωνία για το ύψος των διδάκτρων με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς. Οι φοιτητές που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία δεν δικαιούνται να τύχουν υποτροφιών.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την πληρωμή σε μία δόση δικαιούνται έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%), κάτι που αντιστοιχεί σε μια εφάπαξ καταβολή των δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (€ 2.736). Τα δίδακτρα για τους φοιτητές από  το εξωτερικό (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)  για τα τρία εξάμηνα είναι πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (€ 5.760), ενώ ισχύουν παρόμοιες ρυθμίσεις πληρωμής με αυτές που ισχύουν για τους οικείους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης του πέντε τοις εκατό (5%) για την καταβολή των διδάκτρων σε μία δόση.

Εκπτώσεις:

▪ κάθε απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου έχει έκπτωση 25% στα δίδακτρα,

▪ κάθε απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με γενικό βαθμό μεγαλύτερο από επτά (7) στην ακαδημαϊκή του επίδοση έχει έκπτωση 50% στα δίδακτρα, και

▪ κάθε φοιτητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει έκπτωση 5% επί εφάπαξ καταβολής στα δίδακτρα.

error

Enjoy this page? Please spread the word