Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η επιτροπή ορίζεται κάθε έτος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη Ε.Π.

Η Ε.Ε.Μ.Φ. είναι αρμόδια για την προετοιμασία της αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών και ενημερώνει τη Σ.Ε.Μ.Σ. για την πορεία της επιλογής. Καταθέτει έκθεση επιλογής έως το τέλος της προθεσμίας της διαδικασίας αξιολόγησης η οποία εξετάζεται στη Σ.Ε.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

error

Enjoy this page? Please spread the word