Προτεινόμενες Διπλωματικές Α’ Κύκλου 2016-17

Ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο διαδεδομένη μορφή καρκίνου στον άνθρωπο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι καρκίνου του δέρματος και μερικοί από αυτούς είναι αρκετά επικίνδυνοι. Ο καρκίνος του δέρματος μπορεί να ταξινομηθεί ως μελάνωμα ή μη. Το μελάνωμα είναι η πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του δέρματος, δεδομένου ότι μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρο το σώμα. Σε περίπτωση όμως που ανιχνευθεί νωρίς, τότε η θεραπεία του μπορεί να επιτύχει ποσοστό απόδοσης σχεδόν 100%. Σε διαφορετική περίπτωση αν δηλαδή δεν ανιχνευτεί νωρίς και εξελιχτεί σε πάνω από τρία χιλιοστά βάθος, τότε το ποσοστό επιβίωσης πλησιάζει το 59%.
Ο σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσει και να αναπτύξει διαφορετικού είδους αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Θα μελετηθούν τόσο φίλτρα ενίσχυσης της εικόνας όσο και αλγόριθμοι κατάτμησης και κατηγοριοποίησης της εικόνας. Όλοι οι αλγόριθμοι θα δοκιμαστούν σε ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων από εικόνες διάφορων τύπων του καρκίνου του δέρματος.
Στόχος επίσης της εργασίας είναι τα ερευνητικά αποτελέσματα να δημοσιευτούν σε κάποιο πανελλήνιο/διεθνές συνέδριο αλλά και η συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας σε διαγωνισμούς π.χ. καινοτομίας.

Απαιτήσεις:
– Γλώσσα Προγραμματισμού: Matlab ή OpenCV ή Python

Επιβλέπoντες Καθηγητές:
Δρ Πέτρος Καρβέλης (pkarvelis@gmail.com) & Δρ Χρυσόστομος Στύλιος (stylios@teiep.gr)

Modern multi-rotor UAVs are capable of autonomously carrying out many missions. The achievable range is a trade-off of system design parameters, weather conditions and mission payload carrying requirements. Today’s mission planning systems lack support for range/endurance estimation. Further, present waypoint navigation technology does not consider the available energy budget (i.e. if there is enough energy in the UAV to complete the transfer to the next waypoint).
In the thesis, a simple model to estimate energy consumption will be devised and implemented. Further, during mission execution, the next waypoint is analyzed (with respect to the current energy level and the distance to the landing location). Thus, the system will be able to:
(a)   Estimate the feasibility of the mission during mission planning
(b)   Declare “bingo” (return to land due to energy exhaustion) during the execution of the mission.

Απαιτήσεις:
– Υπολογιστική Γεωμετρία, γνώσεις προγραμματισμού
– Γλώσσα Προγραμματισμού: C, περιβάλλον dronecode

Επιβλέπων Καθηγητής:
Γρηγόρης Δουμένης greg@teiep.gr

Gait analysis has become a widely used clinical tool. At the present time, gait analysis is primarily carried out in a motion laboratory, with full analysis of the motion of all body segments using highly accurate optical, force plate and EMG systems. Those gait analysis systems are very expensive, requires the maintenance of a dedicated motion lab with the appropriate expertise personnel, and uses cumbersome equipment attached to the patient, but produces well-quantified and accurate results for short distances.
There is a need for low cost devices that can provide quantitative and repeatable results. In this direction there have been introduced gait analysis systems capable of investigating a sub-group of gait characteristics, using in-shoe sensors, gyroscopes, accelerometers, treadmills and conductive walkways. Some of those systems could be used for measurements outside lab environment.
The aim of the study will be to use accelerometer data from a smartphone to highlight gait cycle phases and gait asymmetries so we can distinguish normal from pathological gait.

Requirements:
MATLAB, Digital Signal Processing.

Literature:

  1. Vipul Lugade, Emma Fortune, Melissa Morrow, Kenton Kaufman. Validity of using tri-axial accelerometers to measure human movement—Part I: Posture and movement detection. Medical Engineering & Physics, Volume 36, Issue 2, February 2014, Pages 169–176
  2. Alvaro Muro-de-la-Herran, Begonya Garcia-Zapirain and Amaia Mendez-Zorrilla. Gait Analysis Methods: An Overview of Wearable and Non-Wearable Systems, Highlighting Clinical Applications. Sensors 2014, 14(2), 3362-3394
  3. Casale, Pierluigi , Pujol, Oriol and Radeva, Peti. Human activity recognition from accelerometer data using a wearable device. Pattern Recognition and Image Analysis,2011;289, Springer.
  4. Cheng Wang, Xiangdong Wang,Zhou Long, Jing Yuan, Yueliang Qian andJintao Li. Estimation of Temporal Gait Parameters Using a Wearable Microphone-Sensor-Based   Sensors 2016, 16(12), 2167
  5. Samer Mohammed, Allou Samé, Latifa Oukhellou, Kyoungchul Kong, Weiguang Huo, Yacine Amirat. Recognition of gait cycle phases using wearable sensors. Robotics and Autonomous Systems, Volume 75, Part A, January 2016, Pages 50–59

Επιβλέπων Καθηγητής:
Δημόπουλος Δημήτριος ddimop@teiep.gr

Power-aware methods focus on the reduction of the power dissipation during VLSI testing [1]. To this end, many techniques reduce the switching activity of the core during scan-in/scan-out and/or capture operation. X-Fill methods are very effective in reducing shift and/or capture power [2][3] by manipulating only the unspecified values of test vectors. X-Fill methods affect neither the scan chain structure nor the design under test (DUT) and they can be easily combined with other test methods.

[1]   P. Girard, N. Nicolici, X. Wen, Power-Aware Testing and Test Strategies for Low Power Devices, Springer (2010)
[2]   A. Chandra and R. Kapur, Bounded adjacent fill for low capture power scan testing, Proc. of VTS (2008) 131–138.
[3]   S. Remersaro, X. Lin, S. Reddy, I. Pomeranz, and J. Rajski, Scan-based tests with low switching activity, J. IEEE Design Test of Computers vol. 24 (2007) 268–275.

Απαιτήσεις:
– Ψηφιακή Σχεδίαση
– Γλώσσα Προγραμματισμού: VHDL (or Verilog), TCL, C

Επιβλέπων Καθηγητής:
Βαρτζιώτης Φώτιος, fvartzi@teiep.gr

Επιβλέπων Καθηγητής:
Καθηγητής Αγγέλης Κωνσταντίνος kangelis@teiep.gr

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν παραχθεί μεγάλες ποσότητες δεδομένων αρχείων κειμένου, πολλά από τα οποία βρίσκονται στο διαδίκτυο π.χ. Ελληνική Wikipedia (11GB). Ως εκ τούτου, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για την αυτοματοποιημένη εξαγωγή χρήσιμης γνώσης από αυτά τα αρχεία κειμένου.
Η εξόρυξη κειμένου (text mining) είναι ένας σχετικά νέος ερευνητικός τομέας που προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της εξαγωγής γνώσης με τη χρησιμοποίηση τεχνικών από την εξόρυξη δεδομένων (data mining) και τη μηχανική μάθηση (machine learning).
Την τελευταία τριετία έχουν προταθεί πολλές τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης για την εξόρυξη κειμένων. Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη αλγορίθμων μετατροπής λέξεων, παραγράφου και αρχείων κειμένου, η εξόρυξη γνώσης και η παραγωγή εννοιολογικών μοντέλων. Στα πλαίσια της διπλωματικής, θα συλλεχθούν αρχεία κειμένου pdf (σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα) και θα γίνει μετατροπή τους σε κατάλληλο διανυσματικό χώρο. Στη συνέχεια θα εφαρμοσθούν μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης, τεχνικές μείωσης της διάστασης και τεχνικές οπτικοποίησης.

Απαιτήσεις:
Γνώσεις προγραμματισμού & βασικών Τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης
Γλώσσα Προγραμματισμού: Python

Επιβλέποντες:
Δρ Πέτρος Καρβέλης (pkarvelis@gmail.com) & Δρ Χρυσόστομος Στύλιος (stylios@teiep.gr)

Το πρόβλημα της δρομολόγησης έχει να κάνει με την εύρεση αποδοτικών διαδρομών για τη μεταφορά προϊόντων ή ατόμων μέσω ενός δικτύου μεταφοράς. Η δρομολόγηση μπορεί να γίνεται μέσω ενός στόλου οχημάτων (φορτηγά, αυτοκίνητα, τρένα, αεροπλάνα κ.α.) προκειμένου να εξυπηρετηθεί ένα σύνολο πελατών ή αναγκών.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί το πρόβλημα δρομολόγησης σε διάφορες παραλλαγές του (TSP, VRP, VRP with Time Windows, VR with Resource Constraints κ.α.), θα εξεταστεί η επίλυση στιγμιότυπων του προβλήματος με χρήση βιβλιοθηκών (CPLEX, Gurobi, ORTOOLS) και θα διερευνηθεί η απεικόνιση προβλημάτων δρομολόγησης σε χάρτες.

Απαιτήσεις:

Γνώσεις επιχειρησιακής έρευνας

Γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής νοημοσύνης

Γνώσεις προγραμματισμού σε Java (ή C++ ή Python)

Γνώση του Google Maps API

Επιβλέπων Καθηγητής:

Δρ. Γκόγκος Χρήστος cgogos@teiep.gr

Υπάρχει πληθώρα λογισμικών και βιβλιοθηκών που υποστηρίζουν με ενσωματωμένες δυνατότητες την εκτέλεση σύνθετων μαθηματικών διαδικασιών. Ορισμένα από τα λογισμικά αυτά όπως τα GAP, GNU Octave, Maple, Matlab, Maxima, PTC Mathcad, R, SageMath, Scilab, SymPy, Wolfram Mathematica και άλλα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως Computer Algebra Systems (CAS).
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα διερευνηθεί το τοπίο που διαμορφώνεται από εμπορικά και ανοικτού κώδικα CAS, δίνοντας έμφαση στο λογισμικό Sympy. Θα εξεταστούν οι δυνατότητες για συμβολικούς υπολογισμούς (απευθείας χειρισμό μαθηματικών εκφράσεων και άλλων αντικειμένων όπως όριο, παράγωγος, ολοκλήρωμα και άλλα) που μπορούν να υποστηρίξουν την αποδοτική διδασκαλία μαθηματικών εννοιών από τη Γραμμική Άλγεβρα και το μαθηματικό Λογισμό.

Απαιτήσεις:

Γνώσεις γραμμικής άλγεβρας

Γνώσεις διανυσματικού και ολοκληρωτικού λογισμού

Γνώσεις προγραμματισμού σε python και matlab

Γνώσεις Latex

Επιβλέπων Καθηγητής:

Δρ. Γκόγκος Χρήστος cgogos@teiep.gr

Η τεχνική της ανώνυμης πιστοποιητικής ήταν σχετικά ανεξερεύνητη μέχρι την πρόσφατη εμφάνιση δύο πρωτοκόλλων: idemix και u-prove. Αυτά τα δύο πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται από δύο κυρίαρχες εταιρίες στο Διαδίκτυο αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την πιστοποιημένη και ασφαλή μετάδοση των πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Αντικείμενο της διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός ενός ελέγξιμου προτύπου για τον καθορισμό και τη διαχείριση των πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς παρόχους υπηρεσιών (είτε ιδιωτικούς είτε κυβερνητικούς). Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την απλή διαχείριση προσωπικών δεδομένων για το ηλεκτρονικό εμπόριο (π.χ. προτιμήσεις ανάγνωσης βιβλίων), καθορίζουν την επιλεξιμότητα κάποιου χρήστη (π.χ. ηλικία ή επάγγελμα) προκειμένου να του σταλεί εξατομικευμένη πληροφορία είτε επιτρέπουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες των κρατικών φορέων (π.χ. κάρτα ασθενούς).
Η πρόσβαση στη προσωπική πληροφορία θα επιτρέπεται μέσα από την αξιοποίηση ενός συνόλου κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων που, συλλογικά, θα υποστηρίζουν τη χωρίς μνήμη ανάκτηση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων ώστε να εξασφαλίζουν ότι καμία πληροφορία δεν θα αποκαλυφθεί, σε έναν τρίτο.
Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση και προγραμματιστική εφαρμογή των πρωτοκόλλων σε υπάρχοντα γνωστά λειτουργικά συστήματα ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση μεταξύ των δύο πρωτοκόλλων και έτσι ώστε το καθένα να μπορεί να παρέχει back up υποστήριξη σε περίπτωση ανεπάρκειας του άλλου,
Τέλος αντικείμενο της διπλωματικής είναι η προγραμματιστική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός στρώματος διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο πρωτοκόλλων έτσι ώστε να είναι εφικτή η επιλογή ενός από τα δύο πρωτόκολλα κάθε φορά.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
[1] Accountable Anonymous Communication. Claudia Diaz and Bart Preneel. Chapter in Security, Privacy and Trust in Modern Data Management, M. Petkovic and W. Jonker (Eds), ISBN: 978-3-540-69860-9, pp. 239-256, Springer, 2007.
[2] Anonymity Metrics Revisited. Claudia Diaz. In Anonymous Communication and its Applications, In Anonymous Communication and its Applications, Dagstuhl Seminar Proceedings number 0541. Internationales Begegnungs- und Forschungszentrum für Informatik (IBFI), Schloss Dagstuhl, S. Dolev, R. Ostrovsky, and A. Pfitzmann (Eds), 6 pages, 2006.
[3] On the Impact of Social Network Profiling on Anonymity. Claudia Diaz, Carmela Troncoso and Andrei Serjantov. In Proceedings of the 8th Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS’08), N. Borisov and I. Goldberg (Eds), Springer LNCS 5134, pp. 44-62, 2008.

Απαιτήσεις: 
– Γνώσεις προγραμματισμού & βασικών Κρυπτογραφικών Τεχνικών

– Γλώσσα Προγραμματισμού: java

Επιβλέπουσα: Δρ Βάσια Λιάγκου liagkou@cti.gr & liagkou@kic.teiep.gr

 

 

H αναγνώριση της θέλησης του χρήστη και η μετατροπή της σε ένα σήμα ελέγχου, κάνοντας ανάλυση της πληροφορίας που προκύπτει από την λειτουργία του εγκεφάλου πραγματοποιείται στις μέρες μας με τα συστήματα διεπαφής εγκεφάλου–υπολογιστή (Brain Computer Interface-BCI). Για την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) λόγω της μη επεμβατικότητας του, της ευκολίας λήψης του και της συγκριτικά χαμηλής τιμής του απαραίτητου εξοπλισμού.

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί με την ψηφιακή επεξεργασία του ΗΕΓ σήματος αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός συστήματος διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή το οποίο θα μπορεί να αναγνωρίσει με μεγαλύτερη ταχύτητα και περισσότερη αξιοπιστία τις εγκεφαλικές λειτουργίες που μεταφέρουν τη θέληση του χρήστη. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν έξυπνες κινητές συσκευές για τη λήψη και την ανάλυση ΗΕΓ από φορητούς ΗΕΓράφους.

Απαιτήσεις:

  • Γνώσεις προγραμματισμού (MatLab)
  • Γνώσεις Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Μαθηματικής Μοντελοποίησης
  • Γνώσεις βασικών Τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης

Επιβλέποντες Καθηγητές:

error

Enjoy this page? Please spread the word