Συνοπτικές Πληροφορίες Για Το ΠΜΣ 2018-2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της.

Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ:: «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» και «Μηχανικών Δικτύων».

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες και δεξιότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων στον επαγγελματικό τους τομέα και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Το ΠΜΣ «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης. Παρέχεται η δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από αίτησή τους και έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση για μερική φοίτηση χρονικής διάρκειας Έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. (Τμήμα των μαθημάτων διδάσκεται από απόσταση με χρήση e-learning πλατφόρμας). Τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικά ανάλογα με την κατεύθυνση. Στο τρίτο εξάμηνο ο φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Μηχανικών Πληροφορικής T.E., Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πτυχιούχοι Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/2017.

Αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον τεκμηριώνουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμο των ελληνικών ΑΕΙ.Συνοπτικές Πληροφορίες Για Το ΠΜΣ 2015-2018

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της.

Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικών Δικτύων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Μηχανική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και των Δικτύων, η ανάπτυξη της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα Η/Υ και Δικτύων. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και Δικτύων».

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τέσσερα Ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής, Φυσικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. συναφών κλάδων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 5 του Ν.2916/01 η οποία προσετέθη στο άρθρο 25 του Ν. 1404/87, ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.

Αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον τεκμηριώνουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμο των ελληνικών ΑΕΙ.

error

Enjoy this page? Please spread the word