Υποχρεώσεις Φοιτητών

  • Να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Απουσία πέραν του 20% (διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις πεδίου ή μη έγκαιρη παράδοση των εργασιών) οδηγεί αυτομάτως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος και επανάληψη της παρακολούθησης σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο.
  • Να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. (επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, κ.ο.κ.)
  • Να προβαίνουν σε έγκαιρη δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο. Παραβίαση της προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης του εξαμήνου.
  • Να καταβάλλουν τα δίδακτρα πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου.
  • Να ακολουθούν τον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει, και τον Ενιαίο Κανονισμό για τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος
  • Να ακολουθούν τις αποφάσεις της Σ.Ε.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ.
  • Να κάνουν την αξιολόγηση των Καθηγητών. Να παραδίδουν ανώνυμο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, που αφορά στο περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, στον τρόπο διδασκαλίας & εξέτασής του από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για βελτίωσή του & αξιολόγησή του με δεδομένη κλίμακα.

Σημειώνεται ότι:

Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο Υπεύθυνος Καθηγητής.

Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος λόγω σοβαρού κωλύματος το οποίο βεβαιώνεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών κρίνονται από την Σ.Ε.Μ.Σ., η οποία αποφαίνεται περί της επάρκειας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών κατά την απόλυτη κρίση της. Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής (Μ.Φ.) μπορεί να εξεταστεί σε κάθε μάθημα το πολύ δύο φορές. Εάν απορριφθεί και τη δεύτερη φορά, ο Μ.Φ. παραπέμπεται στη Σ.Ε.Μ.Σ., η οποία, αφού εξετάσει τη γενική απόδοσή του, εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τη διαγραφή του Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ ή τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοσή του ή την επανάληψη του μαθήματος σε επόμενο εξάμηνο σπουδών. Ο βαθμός των μαθημάτων που έχει επιτύχει ο Μ.Φ. κατοχυρώνεται.

Φοιτητές που δεν επιτυγχάνουν σε δύο ή περισσότερα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο διαγράφονται από το Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση επανεξετάζονται μετά το πέρας των εξετάσεων Ιουνίου.

Η βαθμολογία των Μ.Φ., που με επιτυχία έχουν αξιολογηθεί, έχει ως ελάχιστο βαθμό το 5,0 με άριστα το 10. Στους Μ.Φ. που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης.

Ο τύπος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης και το κείμενο της καθομολόγησης των διπλωματούχων καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

error

Enjoy this page? Please spread the word