Το ΠΜΣ 2018-2019

«Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων»

Γενική περιγραφή του προγράμματος

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 3685/2008, οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων», με τις κάτωθι ειδικεύσεις: «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» και «Μηχανικών Δικτύων». Το Τμήμα έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα, τρεις κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών με ημερομηνίες εκκίνησης τον Οκτώβριο του 2015, το Φεβρουάριο του 2017 και το Φεβρουάριο του 2018.

Από τον Οκτώβριο 2018 θα λειτουργήσει ο Δ’ Κύκλος του ΠΜΣ,  ο οποίο περιλαμβάνει 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων (διάλεξη και εργαστήριο) (τμήμα των διαλέξεων θα υλοποιηθεί εξ’ αποστάσεως) και το 3ο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.  

Το Π.Μ.Σ παρέχει προς τους φοιτητές σημαντικές δυνατότητες επιλογών τόσο σε επίπεδο ειδίκευσης όσο και σε επίπεδο μαθημάτων επιλογής, το οποίο αποτελεί βασική σχεδιαστική αρχή του ΠΜΣ, επειδή ενισχύει τους εκπαιδευτικούς στόχους του ΠΜΣ και ταυτόχρονα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τις σπουδές τους άρα και να μεγιστοποιήσουν τα εκπαιδευτικά οφέλη που θα λάβουν από το ΠΜΣ.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες και δεξιότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων στον επαγγελματικό τους τομέα και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Μηχανικών Πληροφορικής T.E., Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πτυχιούχοι Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/2017.

Διάρκεια σπουδών

Το ΠΜΣ «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης. Παρέχεται η δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από αίτησή τους και έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση για μερική φοίτηση χρονικής διάρκειας Έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. (Τμήμα των μαθημάτων διδάσκεται από απόσταση με χρήση e-learning πλατφόρμας). Τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικά ανάλογα με την κατεύθυνση. Στο τρίτο εξάμηνο ο φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Διδασκόμενα μαθήματα

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ καλύπτει αντικείμενα που κρίνονται ως απαραίτητα για τη μελέτη, τη σχεδίαση και την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής διασυνδεδεμένων με υποδομές τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων δεδομένων διαφόρων τύπων και μεγεθών (τοπικών, αστικών ή διαδικτύου) με χρήση τόσο ενσύρματων όσο και ασύρματων μέσων. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν σε ένα διαδραστικό περιβάλλον με πλήρη διασύνδεση με άλλα συστήματα με τα οποία συνθέτουν συστήματα τοπικά, κατανεμημένα ή ακόμη και διαδικτυακά με υπολογιστικούς πόρους οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από απλές φορητές έξυπνες συσκευές επικοινωνίας (smart phones) έως υπολογιστική νέφους (cloud computing) και υπολογιστικά συστήματα με αυξημένες δυνατότητες παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας.  Επιπλέον, η λειτουργικότητα των συστημάτων παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων τεχνικών κρυπτογράφησης και ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης των δεδομένων.

Ο σχεδιασμός τόσο του προγράμματος διδασκαλίας των θεωρητικών ενοτήτων/μαθημάτων και των εξειδικευμένων εργαστηριακών ασκήσεων, όσο και των πρόσθετων μορφών εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών (σεμιναριακές εισηγήσεις από εξειδικευμένους καθηγητές/ερευνητές, ερευνητικά projects,  κ.α.) αποσκοπούν:

  • Να προαγάγουν το γνωστικό πεδίο των αποφοίτων και να αναπτύξει τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με το πεδίο των Η/Υ και των Δικτύων.
  • Να επικαιροποιήσουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται ήδη στον τομέα των Μηχανικών Η/Υ και των Δικτύων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου τομέα.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Επτά (7) μαθήματα συνολικά, που βοηθούν τους φοιτητές να βελτιώσουν και να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων. Τα βασικά μαθήματα του 1ου και του 2ου εξαμήνου προσφέρουν από έξι (6) ευρωπαϊκές μεταφερόμενες ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS).

Μαθήματα Επιλογής (Κατεύθυνσης): Οι φοιτητές επιλέγουν έξι (6) μαθήματα επιλογής [τρία (3) στην κατεύθυνση των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τρία (3) στην κατεύθυνση των Μηχανικών Δικτύων] από ένα σύνολο δεκαέξι (16) προσφερόμενων μαθημάτων [εννέα (9) στην κατεύθυνση των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και επτά (7) στην κατεύθυνση των Μηχανικών Δικτύων] . Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 6 διδακτικές μονάδες ECTS.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: εκπονείται υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές κατά το τρίτο (τελικό) εξάμηνο των σπουδών τους. Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) μονάδες ECTS.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες − ECTS. Η γλώσσα διεξαγωγής του ΠΜΣ (γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας) είναι η ελληνική. Σε περιπτώσεις προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό επιτρέπεται η διεξαγωγή διαλέξεων και στην αγγλική.Το ΠΜΣ 2015-2018

«Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων»

Γενική περιγραφή του προγράμματος

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 3685/2008, οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων», με τις κάτωθι κατευθύνσεις: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικών Δικτύων.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Μηχανική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και των Δικτύων ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων καθώς και η ανάπτυξη της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα Η/Υ και Δικτύων. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Φυσικής και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. συναφών κλάδων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 5 του Ν.2916/01 η οποία προσετέθη στο άρθρο 25 του Ν. 1404/87, ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.

Διάρκεια σπουδών

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί δύο Ακαδημαϊκά Έτη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Διδασκόμενα μαθήματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο καθώς και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το Π.Μ.Σ., το οποίο είναι πλήρους φοίτησης, υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Οκτώ (8) μαθήματα συνολικά, που βοηθούν τους φοιτητές να βελτιώσουν και να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων. Τα βασικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου προσφέρουν από επτά (7) έως (8) ευρωπαϊκές μεταφερόμενες ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS), ενώ κάθε βασικό μάθημα του 2ου και 3ου εξαμήνου προσφέρει δέκα (10).
Μαθήματα Επιλογής (Κατεύθυνσης): Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής [δύο (2) στην κατεύθυνση των Μηχανικών Υπολογιστών και δύο (2) στην κατεύθυνση των Μηχανικών Δικτύων] από ένα σύνολο δεκατριών (13) προσφερόμενων μαθημάτων [εννέα (9) στην κατεύθυνση των Μηχανικών Υπολογιστών και τέσσερα (4) στην κατεύθυνση των Μηχανικών Δικτύων] . Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10  διδακτικές μονάδες ECTS.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: εκπονείται υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές κατά το τέταρτο (τελικό) εξάμηνο των σπουδών τους. Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) μονάδες ECTS.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες − ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

error

Enjoy this page? Please spread the word